Ipinagdiwang ng Simbahan kahapon (Hunyo 11) ang Pista ni San Bernabe, isa sa 72 disipulo ni Hesus na nabibilang sa mga naunang Kristiyano. Ang buhay ni Bernabe ay halimbawa at hamon sa patuloy na pagsisilbi sa gitna ng di-pagkakaunawaan.

Si Bernabe na ang dating pangalan ay Jose, ay isinilang sa pulo ng Cyprus sa isang mayamang angkan. Pag-akyat sa Langit ng Panginoon, pinalitan ng mga apostol ang kanyang pangalan at ginawang Bernabe na ibig sabihin ay ‘anak ng panghihikayat’.

Si Bernabe ang kasama at nagpakilala kay Pablo kina Pedro at Santiago. Dahil sa galing sa pananalita, siya ang napiling mamahala sa mga unang binyagan sa Antioch. Umunlad ang pananampalataya sa lungsod kung saan unang tinawag ang mga disipulo bilang ‘Kristiyano;

Malapit sa isa’t isa sina Bernabe at Pablo na magkasamang nangaral sa Lystra na ngayon ay Turkey. Libu-libo ang nagpabautismo dahil sa kanilang tambalan. Gayunman, sanhi ng ‘di pagkakaintindihan tungkol kay Juan Marcos na pamangkin ni Bernabe, naghiwalay ng landas ang magkaibigan.

Magkasamang nangaral sa ikalawang misyon ang mag-tiyuhin, samantalang nagpatuloy si Pablo sa Asia Minor kasama si Silas na bago nitong sidekick. Walang nakaalam kung ano nang nagyari kay Bernabe nang humiwalay ito kay Pablo. At walang paraan upang ito’y beripikahin.

Ayon sa tradisyon, sa Cyprus napadpad si Bernabe kasama ang pamangkin kung saan naging martir ito taong 60 sa bayan ng Salamis dahil sa pagbato at pagsunog sa kanya ng mga Hudyo na taga-Syria. Si San Bernabe ang itituturing na unang Obispo at Patron ng isla.

San Bernabe, Ipanalagin Mo kami!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × three =